לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

ניטור שפכי תעשייה

ניטור שפכי תעשייה

ניטור שפכי תעשייה

בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2009 וכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014, מפרסם תאגיד "מי רמת גן " באתר האינטרנט את:

- דו"חות תוצאות בדיקת שפכי התעשייה במפעלים, הכלולים בתכנית הניטור המאושרת:

דוחות בדיקת שפכי מפעלים לשנת 2017

דוחות בדיקת שפכי מפעלים לשנת 2016

דוחות בדיקת שפכי מפעלים לשנת 2015

דוחות בדיקת שפכי מפעלים לשנת 2014

דוחות בדיקת שפכי מפעלים לשנת 2013