לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

מידע לקבלן ולמתכנן

מידע לקבלן ולמתכנן

מידע לקבלן ולמתכנן

הנחיות לקבלת אישור להספקת מים לבניין לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א - 1981

דרישות התאגיד לפני חתימה על טופס 4:

עם סיום הבניה ולצורך חתימה על טופס 4, באחריות הקבלן למלא אחר דרישות התאגיד כדלקמן:

1. מיקום מדי מים קרקע/קומות

2. מגוף ראשי לפני כל קבוצת מדי מים

3. הפרדת צנרת מים וכיבוי אש

4. חיזוק הצנרת לווים בקיר

5. התקנת גשרי הארקות למדי מים

6. מס' המתקנים למדי המים הדירתיים

7. שוחה למגוף ראשי במדרכה

8. סימון מספרי דירות ליד מתקני מים

9. משאבה - סוג וכמות

10. מיכל אגירת מים + נפח

11. צביעת מערכת מים + כיבוי אש

12. ניקוי וחיטוי מערכת אספקת מים

13. ביצוע תשלום עבור צריכת המים של מדי המים לבניה

14. טופס ממתכנן מתאריך                   .

15. אישור על ביצוע - ע"י חברה מוסמכת, מתאריך                 .