לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הגשת תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים

הגשת תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים

הגשת תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים

שלום רב לכל מגישי התכניות וללקוחות מח' ההנדסה

עקב הנחיות משרד הבריאות והממשלה בעקבות וירוס הקורונה יש לפעול באופן הבא:

1.  על מגישי התכניות/נספחים/תיאומים להשאיר בתיבה בכניסה בצירוף ט' פתיחת תיק ופרטי המגיש.

2. כל הבקשות אשר נוגעות לתכניות סנטריות יש לפנות לאחראית התכניות הסניטריות והתרי הבנייה באמייל: galith@mei-rg.co.il או בטלפון 03-5651413.

3. בכל בקשה לאיסוף תכניות מאושרות/הגשה של תכניות מתוקנות יש לפנות לפקידת הקבלה קרן רגב באמייל: keren-r@mei-rg.co.il או בטלפון: 03-5651417.

4. בכל בקשות לתיאום סיור לפני הריסה, בקשה להתחברות לרשת העירונית או בכל שאלה אחרת יש לפנות למזכירת מחלקת הנדסה דניאלה שפירא במייל: daniela-s@mei-rg.co.il או בטלפון: 03-5651427.

 5. בכל שאלה ופניה בנושאים מקצועיים נא לשלוח לנו במיילים של מח' הנדסה:

snir-h@mei-rg.co.il

sharon-m@mei-rg.co.il

אין קבלת קהל במח' הנדסה עד להודעה חדשה אלא רק במקרים מיוחדים ובתיאום מראש.

6.  תשלומי אגרות ,דמי הקמה נא לפנות לדנה במייל: dana-k@mei-rg.co.il.

 

                                                  תודה ומאחלים לכולם בריאות איתנה

                                                                   תאגיד מי רמת גן

 

 שלב א' - הנחיות לקבלת מידע להיתר

1. תיק המידע ובפרט המפה הטופוגרפית יוגש דרך מערכת רישוי זמין לצורך מתן התייחסות ראשונית לרבות פוליגון תשתיות מים וביוב.

2. התאגיד ימסור מידע למגיש הבקשה בצורת פוליגון ממערכת ה-GIS של התאגיד, על תשתיות קיימות לחיבורי מים וביוב לחלקה, באמצעות מערכת רישוי זמין.

המידע יועבר למגיש הבקשה על ידי מידענית אגף הרישוי בעיריית רמת גן.

3. מגיש הבקשה יגיש מפה טופוגרפית עם התשיות מוטמעות לאישור התאגיד כולל פוליגון שנשלח על ידי התאגיד דרך מערכת רישוי זמין. 

4. במידה וניתנו הערות, על מגיש הבקשה להגיש תיק מידע מתוקן, מודפס ב-2 עותקים לפקידת הקבלה עם התשתיות מסומנות. 

לא יתקבל תיק מידע ללא תשתיות מוטמעות ופוליגון התשתיות.

5. תיק מידע יאושר אך ורק לאחר השלמת כלל הדרישות.

6. פרטי פקידת הקבלה:

watter-info@mei-rg.co.il

מס' טלפון : 03-5651427

 ראה הנחיות להגשת מידע להיתר בנספח א' וכן דוגמא  בנספח ב'.

 

שעות קבלת קהל מחלקת הנדסה:

בתיאום מראש בלבד עם מזכירות מחלקת ההנדסה.

ימי עבודה א', ג', ו-ה' מהשעה 09:00 עד 13:00, בערבי חג וחול המועד אין קבלת קהל.
טלפון: 03-5651427 

שעות מסירת חומרים למחלקת הנדסה:

ימי עבודה א', ג', ה' מהשעה: 08:00 עד 13:00.

לכל תכנית מוגשת יש לצרף:

1. נספח ב' 2 - הצהרת מתכנן אינסטלציה/עורך הבקשה

2. נספח ד' פתיחת תיק עם כל הפרטים לידי פקיד הקבלה לצורך חתימה, את הטופס יש לצלם ולהשאיר אצל המגיש בקשה העתק של טופס פתיחת התיק.

חוברת הנחיות להגשת תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים

למעבר לחוברת ההנחיות לחץ כאן

נספחים לחוברת ההנחיות

נספח א' - הנחיות לקבלת מידע להיתר

נספח ב' - דוגמא לבקשת מידע להיתר

נספח ב'1 - הצהרת מתכנן אינסטלציה- עורך הבקשה

נספח ג' - הנחיות להגשת תוכניות סניטריות

נספח ד' - טופס פתיחת תיק

נספח ה' - טופס הערות להשלמת התכנית על ידי מחלקת המים

נספח ו' - טופס הערות להשלמת התכנית על ידי מחלקת הביוב

נספח ז' - פרטים מערכת מדידה

נספח ח' - אישור תאגיד מי רמת גן

נספח ט' - תכנית התארגנות לדוגמא

נספח י' - הנחיות להגנה על מערכת הביוב העירונית באתרי בנייה

נספח י"א - תכנית סניטרית לדוגמא

טופס מסירת מידע לקבלן בשטח לפני כניסה לעבודה