לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

תעריף מים ללא רכיב ביוב לאתרי בניה

תעריף מים ללא רכיב ביוב לאתרי בניה

תעריף מים ללא רכיב ביוב לאתרי בניה

יום ד' , 15.02.2017

בעקבות מחלוקת שהתעוררה בעניין חיוב אתרי בניה (קרי חיוב של הקבלנים הרשומים כצרכנים בפנקסי התאגיד) בתעריף צריכת מים, הכולל גם רכיב ביוב (חיוב מכוח סעיף 3(ב) לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע-2009 (להלן: "הכללים")), מודיע בזאת התאגיד כי לא ייגבה רכיב ביוב בתעריף צריכת המים באתרי בניה שאינם כוללים חיבור למערכת הביוב, עד שרשות המים תפרסם הבהרה בנושא זה, שמצוי על שולחנה (להלן: "תקופת הבירור"). עם מתן הוראות רשות המים, יפעל התאגיד בהתאם, דהיינו, ימשיך באי-הגביה של רכיב הביוב או יגבה את תוספת רכיב הביוב החל ממועד ההודעה ואילך.

לכל החדשות