לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

דגשים להיערכות התאגיד

דגשים להיערכות התאגיד

דגשים להיערכות התאגיד והתושבים למקרי אי אספקת מים סדירה וסילוק הביוב

מוכנות התאגיד לאספקת מים בעתות חירום

א. לתאגיד מחסני חירום ובהם ציוד המיועד לתת מענה לתושבי העיר בתחום אספקת המים ואחזקה שוטפת של מערכת ההולכה.

ב. את משימתו יבצע התאגיד על בסיס עובדי התאגיד, בתוספת תגבור קבלנים מקצועיים על פי המתבקש.

ג. תאגיד מי רמת גן נערך לאספקת מי שתייה לתושבים שנותקו ממים עד למצב בו לא ניתן להשתמש במערכת ההולכה לבתי התושבים בכל המרחב העירוני. זאת על ידי הפעלת מערך תחנות חלוקת מים לתושבים שיפרסו במקרה קיצון בכל רחבי העיר על פי תכנית מוכנה מראש. התחנות יתבססו ברובן במתקנים קיימים ומוכרים לתושבים ובהם: בתי ספר, מוסדות ציבור, רשתות שיווק מזון.

ד. בתחנות החלוקה יקבל כל תושב את מנת המים היומית המגיעה לו על פי מפתחות שנקבעו מראש. התושב שיגיע לתחנת החלוקה יקבל מיכל אישי בנפח 4 ליטר, מנה המתוכננת לשמש אותו לצרכי קיום בדגש על שתייה בלבד למשך יממה.