לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

אודות חשבון המים

אודות חשבון המים

חשבון המים

חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים. כמות הצריכה נקבעת על פי ההפרש

שבין קריאת מד המים הנוכחית לקריאה הקודמת. כדי שמד המים ייקרא באופן תקין יש לוודא כי ישנה נגישות המאפשרת את הקריאה. במידה ולא ניתן לקרוא את מד המים, תיקבע כמות הצריכה על פי הערכה.

התעריפים בגין שירותי המים והביוב המסופקים על ידי מי רמת-גן נקבעים בידי מועצת רשות המים הממשלתית, והינם אחידים בכל הארץ.

החשבון בגין אגרת המים מורכב מכמה פרמטרים:
צריכה פרטית – חישוב המים שנצרכו בפועל בתקופת החשבון. הצריכה נקבעת לפי ההפרש שבין קריאת מד המים הנוכחית לקריאת מד המים הקודמת.

צריכה משותפת - צריכה משותפת מחושבת על פי ההפרש שבין צריכת המים הנמדדת במד המים הראשי, לבין צריכת המים הנמדדת במדי המים הפרטיים של הדיירים. הצריכה המשותפת משמשת לניקיון הבניין, השקיית גינות משותפות, וכל צריכה המבוצעת ישירות ממד המים הראשי של הבניין. הצריכה המשותפת מתחלקת באופן שווה בין כל דיירי הבניין (אלא אם הוגש הסכם חלוקה אחר המקובל על כל הדיירים).

אגרת ביוב - אגרת הביוב נגבית מכל מי שמחובר לרשת הביוב העירונית, ומחושבת לפי כמות המים המסופקים לנכס, למעט המים המוקצבים לגינון, אשר פטורים מאגרת ביוב. אגרה זו מממנת בין היתר את העברתם של מי השופכין למכוני הטיהור.


שימו לב!
יש לשלם את חשבון המים עד למועד המופיע בחשבון.
אי-תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית והצמדה על פי החוק ועלול לגרור הליכים משפטיים ו/או מנהליים.

Waterbill