לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

בירור החשבון התקופתי

בירור החשבון התקופתי

בירור החשבון התקופתי/ערעור על גובה החשבון

במידה והנך סבור, שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או סיבות אחרות) ולפי בדיקתך אין נזילה הנראית לעין, הנך רשאי להגיש לתאגיד "בקשה לעריכת בירור", על גבי טופס בתוך 30 יום מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב. (לחץ כאן למעבר לטופס).

'מי רמת-גן ' תבדוק את תלונתך ותשיב בתוך 14 ימי עסקים.

במידה ואינך שבע רצון מהתשובה הנך זכאי לפנות, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך "בדיקות נוספות" על גבי טופס (לחץ כאן למעבר לטופס) או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה. הבדיקות כרוכות בתשלום.

תאגיד "מי רמת-גן" יתן את תשובתו תוך 21 ימי עסקים , במידה והתגלה כי יש צורך לבצע תיקון בחשבונך בעקבות הבדיקות שלעיל, יזוכה חשבונך גם בעלות הבדיקה, ובמקרה של מד מים שאינו תקין – הוא אף יוחלף.

מהן הבדיקות הנוספות" שהתאגיד יערוך בכפוף להגשת בקשה ותשלום התעריף לפי דין?
האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס, ומהנדס התאגיד קבע כי יש יסוד סביר להניח שהעבודות השפיעו על המדידה.
האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
האם מד המים הותקן כנדרש לפי כללי מדידת מים.
בדיקה נוספת שלדעת מהנדס התאגיד נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב.