לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

בירור החשבון התקופתי

בירור החשבון התקופתי

בירור החשבון התקופתי/ערעור על גובה החשבון

במידה והנך סבור, שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או סיבות אחרות) ולפי בדיקתך אין נזילה הנראית לעין, הנך רשאי להגיש לתאגיד "בקשה לעריכת בירור", על גבי טופס בתוך 30 יום מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב. (לחץ כאן למעבר לטופס).

'מי רמת-גן ' תבדוק את תלונתך ותשיב בתוך 14 ימי עסקים.

במידה ואינך שבע רצון מהתשובה הנך זכאי לפנות, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך "בדיקות נוספות" על גבי טופס (לחץ כאן למעבר לטופס) או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה (הבדיקות כרוכות בתשלום נוסף).

לידיעתכם, הסבירות לאי תקינות של מדי מים עד גיל שש שנים נמוכה ביותר, יש לשלול מאפייני נזילה ע"י סגירת כל הברזים בנכס ובדיקה האם ה"פרפר" המרכזי במד המים ממשיך להסתובב. במידה וקיימת נזילה יש להזמין שרברב מוסמך לאיתור ותיקון הנזילה. לאחר תיקון הנזילה יש להגיש למשרדי התאגיד טופס בקשה להקלה בגין נזילה בצירוף אסמכתא על תיקון הנזילה. (לחץ כאן למעבר לעמוד הטפסים).

בדיקת מד המים מתבצעת במעבדה שאושרה ע"י מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב. משך הזמן הנדרש לטיפול בנושאי בוררת מד מים הינו חודש עד חודשיים, עם קבלת תשובת המעבדה הנושא יטופל על פי ממצאי הבדיקה כדלקמן:

מד תקין: ישלח ללקוח מכתב תשובה עם ממצאי הבדיקה.

מד לא תקין: דמי אגרת בוררות מד המים יוחזרו ללקוח ותבוצע מדידה בפועל של עד 2 תקופות חיוב במד המים החדש, לאחריה ייבחנו הצריכות בנכס ובהתאם לממצאים ישלח מכתב המפרט את אופן הטיפול. 

לחץ כאן למעבר לטופס בקשה לבדיקת מד מים במעבדה מוסמכת.

מהן הבדיקות הנוספות" שהתאגיד יערוך בכפוף להגשת בקשה ותשלום התעריף לפי דין?
האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס, ומהנדס התאגיד קבע כי יש יסוד סביר להניח שהעבודות השפיעו על המדידה.
האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
האם מד המים הותקן כנדרש לפי כללי מדידת מים.
בדיקה נוספת שלדעת מהנדס התאגיד נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב.