לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הטבות בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

הטבות בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

הטבות בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

 על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת נקבעו קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלת ההטבה:

מקבלי קצבת זקנה לפי הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי התשנ"א 1995 שקיבלו קצבת נכות כללית לפני שהגיעו לגיל הפרישה,  ועונים על אחד התנאים האלה:

- הם מקבלים תוספת לקצבת הזקנה המשלימה את הקצבה עד גובה קצבת הנכות שקיבלו לפני גיל הפרישה.

- הם מקבלים קצבה חודשית נוספת לנכה בנוסף לקצבת הזקנה. לתשומת הלב הקצבה אינה ניתנת למקבלי קצבת זקנה ולמקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה.

- מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 150% לפחות, לפי חוק הביטוח הלאומי.

- מקבלי גמלת שירותים מיוחדים, לפי חוק הביטוח הלאומי.

- מקבלי קצבת ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי.

- מקבלי גמלת ילד נכה, לפי חוק הביטוח הלאומי.

- מקבלי קצבת נכות כללית, שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי.

רשימת הזכאים היא רשימה סגורה אשר הועברה לרשות המים ולספקי המים מהמוסד לביטוח לאומי. רשות המים וספקי המים אינם יכולים לשנות רשימה זו.

ההטבה:

תוספת של 3.5 מ"ק לזכאי לחודש לתעריף הבסיסי.

ההטבה תוענק בגין צריכת המים החל ב-1 ביולי 2012.

ההטבה תצוין בחשבונות המים של הזכאים ותוענק באופן רטרואקטיבי.

מוקד מידע לפניות ולשאלות: 072-2755440

Modaa -heb -small