לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

צריכה חריגה הנובעת מנזילה

צריכה חריגה הנובעת מנזילה

צריכה חריגה הנובעת מנזילה

כדי לבדוק אם קיימת נזילה בצנרת הפרטית, יש לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק את מד המים. במקרה שמד המים ממשיך להסתובב יתכן שישנה נזילה, ולכן מומלץ להזמין איש מקצוע שיתקן את הנזילה.

כדי לבדוק אם קיימת נזילה בצנרת הבניין שלכם יש לסגור את כל הברזים בבניין ולבדוק את מד המים הראשי. במקרה שהוא ממשיך להסתובב יתכן שישנה נזילה, ולכן מומלץ להזמין איש מקצוע שיתקן את הנזילה.

מה עליי לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?

יש להגיש למחלקת שירות הלקוחות של "מי רמת-גן" בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה על גבי טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה סמויה- צריכה פרטית / צריכה משותפת. לטופס זה יש לצרף אסמכתא על תיקון הנזילה. הנזילה תוכר לצורך מתן תעריף נמוך בכפוף לתנאים הבאים:

הצריכה הפרטית או המשותפת היא "צריכה חריגה", דהיינו היא פי 1.5 ומעלה מן הצריכה הרגילה.

הצרכן הצהיר כי מדובר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה שתוקנה.

טרם חלפו שישה חודשים מתום התקופה האחרונה לגביה מתבקש תיקון החשבון בגין נזילה.

לא הוכרה נזילה כאמור במד מים פרטי ב-12 החודשים האחרונים, ובמד מים כללי ב-24 החודשים האחרונים.

יצוין כי הכרה בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות. במקרה כזה, בעד כמות המים שעד לצריכה הרגילה, ייערך החיוב לפי התעריפים הרגילים, ובעד כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף מופחת.

באיזה מקרים של נזילות האחריות מוטלת על הצרכן?
במקרה של נזילה קיימות שתי אפשרויות:
1. במקרה בו הופיעה הנזילה בצנרת הפרטית האחריות היא על הצרכן.
2. במקרה בו הנזילה הינה בצנרת שבין המד הכללי לבין המד הדירתי, האחריות הינה של כלל הצרכנים בבניין.

נזילה בצנרת שמובילה עד השעון הכללי היא באחריות "מי רמת גן " ואין לה השפעה על חשבון המים של הצרכן.